Các tổ hợp tác

Pattern number within this pattern set: 
105
Justin Smith
The Public Sphere Project & St. Mary's University
Verbiage for pattern card: 

Năng lực cá nhân giữa các dân tộc nghèo ở các nước đang phát triển (đặc biệt là phụ nữ) để thiết lập tín dụng và phát triển các doanh nghiệp tự túc thường chưa thực hiện. Tổ chức các nhóm để đảm bảo đào tạo tập thể và tín dụng cá nhân, và các kỹ năng, có thể hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận vốn mà họ cần để bắt đầu các doanh nghiệp nhỏ và giúp xây dựng sinh kế cho gia đình và cộng đồng. Các tổ hợp cung cấp một cách tiếp cận để tạo ra các hiệp hội cho một số nhóm nhất về kinh tế bị thiệt thòi trong xã hội.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Image: Justin Smith