Công dân toàn cầu

Pattern number within this pattern set: 
6
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Lori Blewett
The Evergreen State College
Verbiage for pattern card: 

Quốc tịch là mối quan hệ chính thức giữa một người và một đất nước và thường được mô tả trong các điều khoản về quyền lợi và trách nhiệm. trang web của mình đã chuyển từ tiếng Hy Lạp thành phố-nhà nước, nơi ý tưởng đầu tiên nắm lấy để nhà nước quốc gia hiện đại. Quốc tịch thường xác định tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, và các quyền khác - quyền mà cho là nên được phổ quát. Cuộc hành trình hướng tới công dân toàn cầu

Pattern status: 
Released