Cài đặt chính trị dân chủ

Pattern number within this pattern set: 
31
Jonathan Barker
University of Toronto
Verbiage for pattern card: 

Người thấp trên quy mô xã hội thường bị cấm từ các cuộc họp chính trị. Và vì nhiều lý do phụ nữ, người nghèo, và những người khác có thể không tỏ quan điểm của họ trong các cuộc họp. cài đặt mới và cải cách có thể thiết lập một cơ sở kinh nghiệm dân chủ cho sự thay đổi trong cài đặt cũ, mạnh mẽ. thiết lập mới được mở và dân chủ có thể cung cấp cho những người đã không bao giờ được mời để thể hiện ý tưởng của mình một cơ hội để có được kinh nghiệm và sự tự tin.

Pattern status: 
Released