trình độ học vấn vể Truyền thông

Pattern number within this pattern set: 
35
Mark Lipton
Verbiage for pattern card: 

Trình độ học vấn vể Truyền thông cho phép chúng ta xem quan truyền thông và để đánh giá vai trò của phương tiện truyền thông chơi trong cuộc sống của chúng tôi. Mục tiêu chính của trình độ học vấn vể Truyền thông là phát triển nhận thức về vai trò của chúng tôi là đại lý hoạt động khi tham gia phương tiện truyền thông. Chúng tôi phải trang bị tất cả những người có kiến thức, kỹ năng và giá trị một chương trình giáo dục truyền thông cung cấp – cung cấp người sự dân tiếp cận với công nghệ mới và các thông tin về hoạt động của nó và tư tưởng ý nghĩa. Cuối cùng, chúng tôi cần thêm các hệ thống thông tin liên lạc khác để đối phó với những vấn đề này.

Pattern status: 
Released