thiết kế có sự tham gia

Pattern number within this pattern set: 
36
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Verbiage for pattern card: 

Nhiều hiện vật và các hệ thống không phù hợp đáp ứng nhu cầu của những người mà họ đang thiết kế. Điều này có thể tránh được nếu người sử dụng của hệ thống (chẳng hạn như hệ thống thông tin và truyền thông, các tòa nhà, và kế hoạch thành phố) và những người sẽ bị ảnh hưởng bởi các hệ thống được tích hợp vào một quá trình có sự tham gia thiết kế một cách cởi mở và chân thực.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Lawrence Erlbaum Associates Publishing, Inc.