Công dân Khoa học

Pattern number within this pattern set: 
37
Stewart Dutfield
Marist College
Verbiage for pattern card: 

Vai trò của khoa học sẽ trở nên quan trọng hơn trong những năm tới, như chăm sóc sức khỏe, năng lượng, tài nguyên và môi trường toàn cầu trở nên khó giải quyết hơn. Khoa học cần tham gia nhiều hơn từ người dân, và người ta cần một tiếng nói lớn hơn trong khoa học. Công dân, hoạch định chính sách, các nhà khoa học và chuyên nghiệp tất cả các lợi ích bằng cách tích hợp kiến thức khoa học và kiến thức địa phương để mang về những vấn đề mà họ trải nghiệm.

Pattern status: 
Released