Mobile Intelligence

Pattern number within this pattern set: 
38
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Verbiage for pattern card: 

Trong khi chúng ta thực hiện kế hoạch của chúng tôi cơ hội biến mất. Thế giới thay đổi khi bạn vẫn đang cố gắng tìm ra những gì là câu hỏi. Chúng tôi không thể suy nghĩ hay hành động một cách thông minh trong mối quan hệ với thế giới nếu chúng ta nghĩ tĩnh. Vấn đề là chúng ta nghĩ rằng mọi thứ thay đổi, một lần một khi mọi thứ đang không ngừng thay đổi. Sự hiểu lầm của những khả năng, khuynh hướng đám đông, lạm dụng quyền riêng tư, tùy thuộc vào thao tác và kiểm soát.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Two Figures in an Interior, Franciszka Themerson, Wikimedia Commons