Hỗ trợ đàm thoại Biên Giới

Pattern number within this pattern set: 
50
John Thomas
IBM Research Hawthorne
Verbiage for pattern card: 

Chúng tôi thường xuyên phải làm việc với nhau trên tổ chức và các ranh giới để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, kể từ khi các nhóm khác có khác nhau kiến thức, định mức, và kỳ vọng, cuộc đàm thoại có thể khó khăn. Điều quan trọng là người dân trên cả hai bên để có cuộc trò chuyện hợp tác. Thời gian, không gian, phương tiện, và động lực, phải được cung cấp. Tỷ lệ chung phải tích luỹ cho các bên để giải quyết các vấn đề chung, không phải để chứng minh rằng bên kia là để đổ lỗi.

Pattern status: 
Released
Information about summary graphic: 

Berlin Wall; Wikimedia Commons