Mạng Cộng đồng

Pattern number within this pattern set: 
61
Peter Day
CNA Project
Verbiage for pattern card: 

Mạng cộng đồng phải giúp hỗ trợ hai khả năng. Việc đầu tiên là hỗ trợ và duy trì các mạng lưới xã hội của các câu lạc bộ, các tổ chức, hiệp hội, các nhóm, các cơ quan, gia đình và cá nhân công dân. Việc thứ hai là tạo điều kiện cho tổ chức hiệu quả, lập kế hoạch và ban hành các chiến dịch tại địa phương khi bị đe dọa từ bên ngoài.

Pattern status: 
Released