Tính minh bạch

Pattern number within this pattern set: 
64
John B. Adams
Public Sphere Project
Douglas Schuler
Verbiage for pattern card: 

Thiếu trách nhiệm khuyến khích tham nhũng. Các nhà báo, doanh nhân, các quan chức chính phủ, các nhà hoạt động, các nhà giáo dục và những người "bình thường" bị ảnh hưởng bởi tham nhũng và có thể đóng một vai trò trong việc phòng ngừa. Minh bạch, đảm bảo rằng làm thế nào những thứ công việc không ẩn hoặc không chính xác miêu tả. Sử dụng các hình thức truyền thống và mới hơn của phương tiện truyền thông và thông tin liên lạc, chúng ta có thể nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sáng kiến ​​minh bạch và thực thi trong khi tiếp xúc và bất chấp tham nhũng ở mọi cấp độ.

Pattern status: 
Released