Ngân sách có sự tham gia

Pattern number within this pattern set: 
71
Andrew Gordon
University of Washington Evans School
Chris Halaska
Social Design
Verbiage for pattern card: 

Phát triển ngân sách thường được coi như là một nhiệm vụ, công việc kỹ thuật, tốt nhất còn lại để các "chuyên gia". Nhưng ngân sách là công cụ quan trọng mà qua đó các giá trị xã hội được thể hiện. Phát triển một ngân sách, có tiêu chuẩn và loại của nó, là một hành động "chính trị". Ngân sách có sự tham gia giúp mang lại ở những người thường không tham gia vào quá trình này. Hiện nay có rất nhiều ví dụ thành công, trong đó toàn bộ cộng đồng đóng vai trò đáng kể trong quá trình lập ngân sách.

Pattern status: 
Released