Khả năng tiếp cận thông tin trực tuyến

Pattern number within this pattern set: 
75
Robert Luke
University of Toronto
Verbiage for pattern card: 

Kỹ thuật số " phân ly" được dựa trên kinh tế, giới tính, chủng tộc, giai cấp, khả năng, hay các yếu tố khác. Chúng tôi có thể xem những chia rẽ trong hai cách - tiếp cận và khả năng tiếp cận thông tin và công nghệ truyền thông. Khả năng tiếp cận nghĩa là có thể kết nối với các mạng xã hội. Nó cũng có nghĩa là các công nghệ này có thể truy cập đến những người khuyết tật. Chúng ta phải tìm cách để thiết kế cho khả năng tiếp cận lúc bắt đầu. Tiếp cận ảnh hưởng đến tất cả chúng ta: Một số người trong chúng ta trực tiếp; tất cả chúng ta một cách gián tiếp.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Wikimedia Commons