Chất lượng Mạng người CNTT

Pattern number within this pattern set: 
80
Aake Walldius
CID/NADA/KTH
Yngve Sundblad
CID/NADA/KTH
Verbiage for pattern card: 

Các nhà cung cấp phần mềm cạnh tranh cần những khách hàng khó có thể nói rõ yêu cầu người dùng tinh vi cho các phần mềm mà họ sử dụng trong công việc hàng ngày của họ. Lực kinh tế làm cho nó rất quan trọng để hỗ trợ các khớp nối của yêu cầu chất lượng của người dùng cuối thông qua các sáng kiến trong xưởng, văn phòng, trường học và các trường đại học. Nếu Công nghệ thông tin chất lượng mạng một người dùng đã tồn tại trong khu vực của bạn, hỗ trợ nó bằng cách tham gia. Nếu nó không tồn tại, tham gia vào việc hình thành một.

Pattern status: 
Released