Đầu tư Công nghệ Giáo dục

Pattern number within this pattern set: 
81
Sarah Stein
North Carolina State University
Verbiage for pattern card: 

Tách riêng các ngành và các tổ chức cản trở đổi mới, học tập và nghiên cứu trong giáo dục đại học. Các tổ chức cần phải tìm hiểu cơ hội kích hoạt bằng công nghệ thông tin và truyền thông cho các đối tác mới. Những kết hợp tương tác với những người khác trên toàn thế giới thông qua hội nghị, đối tượng học tập, và tính toán hiệu năng cao. Bồi dưỡng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình có thể giúp gợi ra những ý nghĩa cần thiết của nhiệm vụ và cống hiến.

Pattern status: 
Released