Thiết kế lành cho vấn đề Hung dữ

Pattern number within this pattern set: 
82
Rob Knapp
Evergreen State College
Verbiage for pattern card: 

Theo Horst Rittel "vấn đề hung dữ" kháng với các cách tiếp cận duy lý để lập kế hoạch và thiết kế các hệ thống quy mô lớn. Tuy nhiên, cách phía trước. Việc đầu tiên là phải thay đổi mục tiêu của hành động về vấn đề ý nghĩa của "giải pháp" để "can thiệp". Thay vì tìm kiếm câu trả lời đó hoàn toàn loại bỏ một vấn đề, ta nên nhận ra rằng các hành động xảy ra trong một quá trình liên tục, và hành động trong tương lai sẽ luôn luôn là cần thiết.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Rob Knapp