Tiếng nói của những người Chưa từng nghe thấy

Pattern number within this pattern set: 
83
John Thomas
IBM Research Hawthorne
Verbiage for pattern card: 

Bất chấp những nỗ lực đáng kể mà đi vào việc ra quyết định và thiết kế, quyết định sai lầm và thiết kế thường được thực hiện bởi vì một quan điểm quan trọng và có liên quan không được nghe. Điều này đặc biệt đúng nếu quan điểm là của một bên liên quan. Nhắc nhở mọi người về những tiếng nói không được trình bày thông qua các thủ tục, biểu đồ, hoặc, thậm chí, các bài hát.

Pattern status: 
Released