Khả năng công dân

Pattern number within this pattern set: 
85
Justin Smith
The Public Sphere Project & St. Mary's University
Verbiage for pattern card: 

Mù chữ, thiếu thông tin, nghèo đói, lề chính trị, hoặc các yếu tố khác có thể chặn các đường dẫn để trao quyền cho xã hội và kinh tế. Để khắc phục điều này, chúng ta phải khuyến khích và phát triển các khả năng công dân của các cá nhân và cộng đồng để chủ động tạo ra cuộc sống mà họ hy vọng để sống. Tương tác trực tiếp với các quan chức, tham gia hoạt động chính trị hợp tác xã và đối địch, và liên kết với các nhóm vận động khác có thể mang về trách nhiệm và tăng phản ứng của chính phủ.

Pattern status: 
Released