Trường học thí nghiệm

Pattern number within this pattern set: 
89
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Steve Schapp
United for a Fair Economy
Thad Curtz
The Evergreen State College
Verbiage for pattern card: 

Trường học với giả định không thay đổi không thể đáp ứng nhu cầu thay đổi của xã hội. Thật là không may vì bây giờ trong lúc sự cần thiết cho công giải quyết vấn đề là hầu hết các cấp. Một trường thực nghiệm cố gắng để hoàn thành mục tiêu tích cực trong khi áp dụng thử nghiệm như là một định hướng hướng dẫn. Các khái niệm chính là sự tôn trọng cho việc học tập, suy tư, và niềm tin vào tầm quan trọng của lý luận và đặc biệt là luận với nhau.

Pattern status: 
Released