Tầm nhìn chung

Pattern number within this pattern set: 
101
Stewart Dutfield
Marist College
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Verbiage for pattern card: 

Một tầm nhìn nên thể hiện các giá trị, mục đích và khát vọng cho một tương lai tốt hơn trong điều kiện đơn giản mà ai cũng có thể hiểu như là cơ sở cho việc tham gia vào nhóm. Phát triển một tầm nhìn chung có thể là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với các nhóm để thực hiện ngay từ đầu. Nó sẽ hướng dẫn phát triển chiến lược, quyết định và thiết lập mục tiêu của các nhóm, tổ chức và cá nhân cho các dự án mà nhóm các cam kết.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
William Blake