Cộng đồng Hoạt họa

Pattern number within this pattern set: 
102
Justin Smith
The Public Sphere Project & St. Mary's University
Verbiage for pattern card: 

Các chuyên gia phát triển thường cảm thấy khó khăn để đánh giá đầy đủ quang phổ rộng của các vấn đề phải đối mặt với một cộng đồng - hoặc các tài sản khác nhau cộng đồng đã làm việc với. Điều này thường có nghĩa là các đề án phát triển được không khớp với nhu cầu, khả năng và trách nhiệm của cộng đồng. Cộng đồng hoạt họa có thể hoạt động liên kết là quan trọng và người dân địa phương thường có thể kích hoạt tốt hơn một cộng đồng để nhận ra sự thay đổi so với một người ngoài cuộc.

Pattern status: 
Released