Trực tuyến Chống nghèo nàn Cộng đồng

Pattern number within this pattern set: 
103
Penny Goldsmith
PovNet
Verbiage for pattern card: 

Bởi vì những người ủng hộ chống đói nghèo và hoạt động thường không có các nguồn tài nguyên giáo dục và đào tạo hoặc thông tin mà họ cần, cơ hội của họ để xây dựng cộng đồng còn hạn chế. Đồng thời, người nghèo và thiệt thòi không có các thông tin mà họ cần phải thực hiện kiểm soát cuộc sống của họ hoặc có được các nguồn tài nguyên mà họ cần. Các cộng đồng chống đói nghèo trực tuyến hiệu quả nhất được xác định và được tạo ra bởi những người ủng hộ và người nghèo để giải quyết nhu cầu khi phát sinh.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
PovNet