Phổ thư thoại

Pattern number within this pattern set: 
113
Jenn Brandon
Community Technology Institute
Verbiage for pattern card: 

Ngay cả trong thời đại rất dây chuyền này, thiếu một số điện thoại có thể là một vấn đề thực sự. Phổ thư thoại là một giải pháp chi phí thấp cho những người không thể đủ khả năng điện thoại của mình. Người sử dụng tiềm năng bao gồm những người vô gia cư, những người lao động nghèo, người chạy trốn bạo lực gia đình, hoặc những người khác có nhu cầu giữ bí mật. Phổ thư thoại sẽ có sẵn như là một thay thế cho điện thoại dịch vụ để mọi người có một điểm đáng tin cậy của liên lạc và một liên kết đến cộng đồng của họ.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Listverse