Nhân vật phạm vi công cộng

Pattern number within this pattern set: 
115
John Thomas
IBM Research Hawthorne
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Verbiage for pattern card: 

Loài người đã tạo ra một đền tráng lệ của các nhân vật hư cấu và không-để-hư cấu. Đáng buồn thay, di sản này có thể được ngăn chặn thông qua việc chuyển giao quyền sở hữu cho quyền sở hữu của công ty chứ không phải là phổ biến. Các quá trình tự nhiên của tạo, chia sẻ và xây dựng trên những câu chuyện đã được phá vỡ thành một quá trình "tuyên bố" thế giới của những câu chuyện như tài sản cá nhân. Sự phát triển và chia sẻ các nhân vật phạm vi công cộng có thể giúp lấy lại các chức năng vượt thời gian.

Pattern status: 
Released