Trung tâm điện thoại

Pattern number within this pattern set: 
117
Michel J. Menou
Peter Day
Douglas Schuler
Verbiage for pattern card: 

Trên toàn cầu mới công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đang ngày càng nhận thức là điều cần thiết để công dân. Trong cùng một cách mà các thư viện công cộng tăng sự tham gia của xã hội loại trừ thông qua tiếp cận phổ cập kiến thức, vì vậy quá thể trung tâm điện thoại mà cung cấp công nghệ thông tin miễn phí hoặc rẻ tiền. Hãy nhớ rằng nhiều điều kiện tiên quyết phải được đáp ứng trước khi TeleCenter hiệu quả có thể đáp ứng các mục tiêu của họ.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Creative Commons. Photograph by Tariq Zaman