Rạp hát không hợp thức

Pattern number within this pattern set: 
123
Mark Harrison
The Evergreen State College
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Verbiage for pattern card: 

Nhà hát, xem và tham gia biểu diễn, là một lực lượng văn hóa cổ xưa nhưng rất quan trọng. Nhà hát - đặc biệt của nó "bất hợp thức" hình thức - có thể chấm câu bình thường và gợi lên những trải nghiệm mới và bất ngờ. Nó có thể giới thiệu mới, thực tế tạm thời, trong đó tự được tạm thời bị lãng quên và ngập nước. Ai cũng có thể thực hành hát không hợp thức gây ra những gợn sóng trong dòng hàng ngày của cuộc sống. Nó có thể được sử dụng để kích thích phản ứng cảm xúc, thảo luận hoặc phản ánh. Nó thậm chí có thể giúp thúc đẩy sự thay đổi xã hội và dân chủ hóa của một văn hóa.

Pattern status: 
Released