Xử lý ô nhiễm tác động môi trường

Pattern number within this pattern set: 
124
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Jim Gerner
Free Geek Olympia
Verbiage for pattern card: 

Mặc dù thông tin và truyền thông có vẻ trừu tượng và phi vật chất, các hệ thống hỗ trợ họ được xây dựng với vật rắn có sản xuất và xử lý thường đi kèm với những thiệt hại về môi trường. Chúng ta phải thừa nhận các tác động môi trường của các hệ thống và đưa ra các chiến lược hướng tới giảm thiểu tác động tiêu cực của họ. Một nhóm, Miễn Phí Geek, sử dụng lao động tình nguyện để cung cấp cho sự sống mới cho công nghệ loại bỏ bằng cách tái sử dụng và tái chế.

Pattern status: 
Released